Regulamin strony

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO „EUROLOCUM.pl”.

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Określone poniżej „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego EUROLOCUM.pl” na stronach        www.eurolocum.pl   oraz nowemieszkania.net określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie EUROLOCUM.pl, w ramach którego EUROLOCUM.pl zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości

II.   DEFINICJE

Użyte w regulaminie pn. „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego EUROLOCUM.pl”,  na stronach         www.eurolocum.pl sformułowania oznaczają:

 • EUROLOCUM.pl – oznacza firmę WOJSA – NIERUCHOMOŚCI „Eurolocum.pl” Czesław WOJSA; NIP 657-100-55-60; Regon 291803443, pod którą prowadzona działalność gospodarcza polegająca na szeroko pojętej obsłudze rynku nieruchomości, która jest twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego. Jednym podmiotem uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis – serwis tematyczny EUROLOCUM.pl,  poświęcony tematyce nieruchomości.
 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego EUROLOCUM.pl , materiały obejmujące w szczególności informacje o nieruchomościach, artykuły i opracowania, formularze kontaktowe.  Na zasoby serwisu składa się pakiet informacyjny.
 • Pakiet informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III.     OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej, jako pakiet informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. „Eurolocum.pl”, zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

 • MS Internet Explorer od 8.0
 • Firefox od 3.0
 • Chrome od 10.0
 • Opera od 10.0

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies  i oprogramowanie Javascript.

IV.    ZOBOWIĄZANIA „EUROLOCUM.pl”

 1. „EUROLOCUM.pl” zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V.     ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego EUROLOCUM.pl” oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie udostępnionych w serwisie materiałów, w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności zarobkowej.

VI.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. „EUROLOCUM.pl” oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, a zaprezentowane ogłoszenia i  informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 2. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2
 3. „EUROLOCUM.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 4. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 5. „EUROLOCUM.pl” nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awariami łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII.        POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Eurolocum.pl została wdrożona polityka prywatności i bezpieczeństwa zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/
 2. Całość polityki bezpieczeństwa znajduje się w zakładce „POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA” tu: https://eurolocum.pl/strona-glowna/polityka-prywatnosci